St.Petersburg Cup, active chess, Septermber 2003.

The places are given after 13d rounds. 2nd stepNo. PNo. Name            Score WP  SB   PS  rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  4 Chepukaytis Gyenrih    MS 10.0 98.0 72.75 68.0 2410 2475 +0.90
 2.  23 Znamenskiy Vladimir   KM 9.5 102.5 74.00 74.0 2319 2473 +2.38
 3.  19 Gol`cman Evgyeniy    KM 9.0 105.0 69.50 72.0 2328 2426 +1.52
    22 Golod Il`ya       KM 9.0 102.5 68.00 71.0 2322 2434 +1.76
    24 Matlakov Maksim     KM 9.0 91.5 60.50 59.5 2319 2429 +1.68
    26 Korbut Ekatyerina    MG 9.0 96.0 63.50 56.0 2317 2361 +0.60
 7.  44 Gavrilov Olyeg      KM 8.5 104.0 60.00 67.0 2262 2357 +1.30
    1 Vityugov Nikita     KM 8.5 103.5 64.75 66.0 2457 2425 -0.47
    13 Utkin Alyeksyey      KM 8.5 98.5 62.25 65.0 2350 2350 +0.05
    16 Nikolayev Nikita     KM 8.5 105.0 66.50 64.5 2339 2418 +1.48
    8 Novikov Mihail     MS 8.5 102.5 65.75 64.5 2391 2385 -0.08
    21 Smirnov Artyem      FM 8.5 96.0 59.50 62.0 2325 2353 +0.42
    28 Sin`kyevich Pyetr     FM 8.5 94.5 57.00 62.0 2313 2360 +0.70
    7 Shushpanov Vladimir    IM 8.5 100.0 63.25 62.0 2395 2372 -0.34
    30 Stotika Valyentin    FM 8.5 97.0 59.00 61.0 2305 2326 +0.34
    3 Karasyev Vladimir    IM 8.5 100.5 64.25 59.5 2421 2360 -0.99
    45 Shapiro Viktor      KM 8.5 95.5 59.00 58.5 2262 2382 +1.88
    12 Shishmaryev Vyachyeslav    MS 8.5 88.5 53.75 58.5 2350 2323 -0.34
    5 Bibik Yuriy       IM 8.5 94.5 58.75 56.5 2407 2307 -1.42
   107 Sapyegin Viktor     KM 8.5 95.5 60.50 54.5 0000 2375 +2.00
    17 Sisolyatin Evgyeniy    KM 8.5 81.5 49.75 51.5 2335 2305 -0.42
 22.  27 Syepman Yulius      KM 8.0 102.0 60.75 62.5 2314 2370 +1.00
    53 Ivanov D.A.       KM 8.0 101.0 58.25 62.5 2210 2373 +2.37
    2 Solov`yev Syergyey N.   IM 8.0 96.5 54.00 62.5 2446 2327 -1.76
    25 Golovchyenko Glyeb     KM 8.0 98.0 57.00 59.5 2317 2398 +1.10
   106 Pushkin Syergyey      KM 8.0 98.5 56.50 58.0 0000 2371 +1.50
    37 Abramov Valyentin    KM 8.0 89.5 44.50 57.0 2275 2281 +0.10
    11 Rijkov Yuriy       MS 8.0 92.5 57.50 56.5 2350 2302 -0.84
    32 Rutman Alyeksandr    FM 8.0 88.5 52.00 55.0 2296 2263 -0.50
    54 Kalinichyev Konstantin  KM 8.0 95.0 53.25 54.5 2208 2303 +1.17
 31.  35 Nikitin Alyeksyey     KM 7.5 84.0 40.75 54.0 2278 2285 +0.10
    63 Sporyagin Kirill     KM 7.5 89.0 46.00 48.0 2172 2374 +3.30
    46 Bikov Alyeksyey      KM 7.5 73.0 40.50 46.5 2250 2242 -0.12
    41 Vagyer Boris       FM 7.5 73.5 39.50 43.0 2267 2216 -0.70
    15 Smirnov Lyeonid L.    KM 7.5 73.5 39.75 41.0 2346 2080 -3.40
 36.  40 Myel`nikov Dmitriy    KM 7.0 102.0 51.00 60.0 2271 2337 +1.08
   114 Kalugin Pyetr      1" 7.0 96.5 49.75 54.5 0000 2324 +0.50
    6 Ambrush Endrye      KM 7.0 97.0 50.50 54.5 2400 2295 -1.52
    39 Ezyerskiy Vladimir    KM 7.0 97.5 49.75 54.0 2272 2287 +0.24
    72 Linchyevskiy Daniil    KM 7.0 97.0 48.00 53.5 2132 2305 +2.47
    58 Myerzlyakov Evgyeniy    KM 7.0 98.0 47.75 53.5 2197 2310 +1.39
    42 Rumyancyev Anton     KM 7.0 93.5 43.00 53.0 2267 2244 -0.23
    20 Havskiy Syergyey     MS 7.0 85.0 42.00 52.0 2327 2214 -1.64
    38 Osinovskiy Styepan    KM 7.0 89.5 44.00 50.5 2274 2240 -0.50
    49 Pankov Gyerman      KM 7.0 91.0 43.50 50.0 2234 2192 -0.50
    57 Nikolayev Vadim     KM 7.0 86.0 42.75 48.5 2202 2247 +0.60
    43 Vilup Arvid       MS 7.0 81.5 43.00 48.0 2264 2278 +0.10
    71 Syerov Maksim      KM 7.0 91.5 40.75 47.5 2133 2256 +1.60
    50 Dushyenok Anna      KM 7.0 77.5 36.00 46.5 2218 2203 -0.16
 50.  55 Bogdanov Alyeksyey    KM 6.5 94.5 40.50 56.5 2207 2329 +1.60
    83 Orlov Olyeg       KM 6.5 99.0 49.75 52.5 2112 2302 +3.25
    64 Malahov Igor`      KM 6.5 97.0 44.50 50.5 2169 2309 +2.47
    48 Arikin Alyeksyey     KM 6.5 90.0 40.00 50.5 2235 2260 +0.30
    66 Krilov Konstantin    KM 6.5 86.5 39.50 48.0 2156 2262 +1.54
    97 Nikitinih Boris     MS 6.5 85.5 39.25 46.5 0000 2237 2237
    98 Butilkin A.       KM 6.5 85.0 41.25 43.5 0000 2210 2210
    62 Afonin Syergyey      KM 6.5 77.0 35.75 42.0 2180 2173 -0.10
    65 Rudik Igor`       KM 6.5 82.5 39.50 41.5 2163 2161 +0.00
   110 Shimanov Alyeksandr    KM 6.5 80.5 35.25 41.5 0000 2225 2225
    34 Grinbyerg Iosif     KM 6.5 72.0 33.50 40.0 2279 2087 -2.60
    67 Donyec Valyentina     KM 6.5 79.5 35.25 40.0 2155 2161 +0.08
    51 Sardarov Eduard     MS 6.5 70.0 35.75 38.0 2210 2094 -1.44
    60 Kazakyevich Grigoriy   KM 6.5 68.0 29.00 35.0 2196 2081 -1.60
 64.  31 Vundyer Andryey      KM 6.0 79.5 32.75 49.5 2303 2182 -1.60
    78 Krukovskiy Alyeksandr  KM 6.0 88.0 36.00 45.0 2127 2235 +1.59
    81 Ryeshyetov Valyeriy     KM 6.0 92.5 38.50 43.5 2113 2205 +1.40
    76 Krilov Andryey      KM 6.0 85.0 36.00 42.5 2129 2063 -0.61
    92 Bashkirov Valyentin    KM 6.0 82.0 30.50 40.5 2064 2128 +0.92
   100 Epifanov Andryey     KM 6.0 79.5 34.25 40.0 0000 2161 2161
    69 Yakovlyev Yuriy      KM 6.0 81.5 31.75 38.0 2150 2147 +0.00
    56 Taranyenko Olyeg     KM 6.0 72.5 29.75 38.0 2206 2238 +0.14
    79 Dmitriyev Vladimir    KM 6.0 77.5 24.25 36.0 2126 2102 -0.24
 73.  18 Ivanov Mihail I.    KM 5.5 83.5 39.25 47.0 2334 2174 -2.31
   116 Kolomiyec S.       1  5.5 85.5 32.25 42.5 0000 2147 2147
    36 DoIMyes Vladimir     MS 5.5 76.0 31.00 40.0 2275 2034 -2.89
   105 Podvoyskiy Evgyeniy   KM 5.5 82.5 31.50 39.5 0000 2132 2132
    86 Golovyenchic Boris    KM 5.5 81.0 26.25 35.0 2093 2141 +0.60
    61 Vundyer Yakov       KM 5.5 77.5 28.00 35.0 2194 2150 -0.55
    75 Molchanov Fyedor     KM 5.5 76.5 29.75 35.0 2130 2150 +0.30
    94 Olyeynik Alyeksandr    KM 5.5 79.0 27.75 30.5 2046 2066 +0.20
   103 Kacnyel`son Lyeonard   KM 5.5 66.5 22.75 24.0 0000 2008 2008
 82.  74 Goryunov,Syergyey     KM 5.0 83.0 32.00 42.5 2130 2175 +0.58
    70 Barhudaryan Rafael`   KM 5.0 79.5 26.50 40.0 2147 2212 +0.70
   115 Stolbov,Konstantin   1" 5.0 82.5 42.00 39.0 0000 2221 +0.50
    47 Brindin Vladimir    KM 5.0 77.5 23.50 38.0 2248 2198 -0.48
    93 Lichik Robyert      KM 5.0 81.0 27.25 38.0 2051 2120 +1.23
    88 Vorob`yev Dmitriy    KM 5.0 79.5 26.25 36.5 2087 2132 +0.70
    87 Hatyenyevyer Fyeliks    KM 5.0 80.5 29.00 34.5 2090 2085 -0.10
    80 Maslyakov Syergyey     KM 5.0 66.0 21.25 32.5 2120 2016 -0.78
    82 Zmichyeryevskiy Vladislav KM 5.0 69.5 19.00 30.0 2112 1994 -1.20
   111 Jarjyevskiy Alyeksandr  1" 5.0 71.5 20.75 29.0 0000 2006 2006
    84 Gubochkin Vyachyeslav    KM 5.0 64.5 19.50 23.0 2106 2101 -0.08
 93. 102 Ivanov,Dmitriy     KM 4.5 88.5 41.50 42.5 0000 2254 2254
    68 Kopasov,Evgyeniy     KM 4.5 79.0 36.00 36.0 2154 2246 +0.52
   109 Stasyuk Nikolay     KM 4.5 77.0 23.50 32.5 0000 2082 2082
    95 Prosunchikov Gyerman   KM 4.5 75.0 19.00 31.5 2038 2054 +0.26
   101 Zyefirov Vadim      KM 4.5 73.0 21.50 30.5 0000 2042 2042
    73 Skryabin Igor`      KM 4.5 64.5 20.50 28.0 2132 2156 +0.18
    91 Timchyenko Alyeksandr   KM 4.5 71.5 20.25 27.0 2066 1971 -1.20
100.  33 Kovalyevskiy,Syergyey I.  KM 4.0 74.5 32.00 38.0 2280 2118 -1.34
   113 Ivanov Viktor      1" 4.0 80.0 21.00 37.5 0000 2014 2014
    59 Starokojyev,Mihail    KM 4.0 76.5 33.75 34.0 2197 2755 +1.36
   108 Slyepcov Alyeksandr    KM 4.0 72.5 19.25 31.0 0000 2018 2018
    99 Gracianov Igor`     KM 4.0 75.0 20.75 28.5 0000 2026 2026
    89 Chyernova Natal`ya     KM 4.0 64.5 14.50 23.0 2083 1903 -2.20
   112 Jukov G.        1" 4.0 60.0 15.25 20.0 0000 1938 1938
    85 Yakovlyev Yuriy C.     KM 4.0 62.5 11.75 18.0 2095 1797 -2.76
108.  52 Vagyer Igor`       KM 3.5 76.0 29.25 34.5 2210 1987 -1.16
    77 Bagrunov Vladimir    KM 3.5 75.5 19.50 30.5 2127 2114 -0.20
    90 Frolov Al`byert     KM 3.5 71.0 18.00 26.5 2082 1937 -2.06
111.  9 Mishuchkov,Nikolay    MS 3.0 95.0 53.25 35.0 2382 2435 +0.24
    10 Turikov,Viktor     KM 3.0 80.0 37.00 32.5 2372 2143 -2.11
    29 Smirnov M,hail     KM 3.0 70.0 27.25 29.0 2309 2052 -2.39
    96 Milyayeva Nina      KM 3.0 59.5  9.00 16.0 1956 1685 -1.66
115.  14 Andryeyev,Konstantin   KM 1.5 70.5 24.75 17.5 2346 1901 -1.69
116. 104 Orlov Anatoliy     KM 0.5 72.0 25.75  6.0 0000 1884 1884